Pintig ng mga Letra

"Sa aking paglayo doon mo ako makikita. Sa aking pananahimik doon mo ako maririnig."